Yttrium Vanadate Neodymium doped

YVO4:Nd

Yttrium Vanadate Neodymium doped - YVO4:Nd
Chemical name
Yttrium Vanadate Neodymium doped
Chemical formula
YVO4:Nd
Melting point [°C]
1810 ± 25
Crystal system
tetragonal
Space Group
D4h -I4/amd
Unit cell
a [Å]:7.1193
b [Å]:7.1193
c [Å]:6.2892
Mohs hardness
4 - 5
Density [g/cm3]
4.22
Refractive Index
no=1.9573, ne=2.1652, at 1064nm;
no=1.9721, ne=2.1858, at 808nm;
no=2.0210, ne=2.2560, at 532nm